STABAT MATER

Regulamin

II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o „Złotą Gałązkę Jabłoni”

 • 1

Postanowienia ogólne

 • Organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Gałązkę Jabłoni” zwanego dalej „Konkursem” jest Centrum Kultury i Promocji Gminy w Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 400, zwane dalej „Organizatorem”.
 • Inicjatorami Konkursu Poetyckiego „O Złotą Gałązkę Jabłoni” jest Klub Nauczyciela PO LEKCJACH działający przy CKiP Gminy Łososina Dolna.
 • Czas trwania konkursu: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020
 • Cele konkursu:
 • rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji;
 • promocja talentów literackich;
 • zwiększenie aktywności rożnych środowisk twórczych;
 • popularyzacja regionu sadowniczego.
 • 2

Uczestnictwo w konkursie

 • Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do profesjonalistów jak i amatoró
 • W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie nadesłanych prac
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego Regulami
 • 3

Zasady udziału w Konkursie

 • Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą tradycyjną lub mailową zestawu trzech wierszy o tematyce związanej z szeroko rozumianym regionem Beskidu Wyspowego i Pogórza Rożnowskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sadowniczy charakter regionu.
 • Wiersze powinny być zapisane w maszynopisie w 4 egzemplarzach i nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.

 

 • Przewidziana jest kategoria specjalna - utworów nadesłanych przez mieszkańców Gminy Łososina Dolna, które należy na kopercie lub w tytule wiadomości mailowej oznaczyć literami „GŁ”.
 • Każdy utwór należy opatrzyć godłem – słowem, umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze - imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail oraz oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach” plus czytelny podpis.
 • Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronach internetowych Gminy Łososina Dolna, Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz na profilach Facebook.
 • Zestawy konkursowe należy przesłać na adres Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna: 33-314 Łososina Dolna 400 z dopiskiem: konkurs poetycki „O złotą gałązkę jabłoni” lub w formacie PDF. na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 sierpnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod hasłem: Konkurs poetycki „O złotą gałązkę jabłoni”
 • 4

Wykorzystywanie prac

Uczestnik Konkursu akceptując warunki Regulaminu oświadcza, iż:

 • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do opublikowanych wierszy,
 • wyraża zgodę na opublikowanie wierszy na profilach społecznościowych Facebook oraz na stronach www.lososina.pl, www.ckip.lososina.pl w czasie trwania konkursu

oraz po jego zakończeniu,

 • osoby biorące udział w Konkursie udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji w

zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej w celu promocji Gminy Łososina Dolna.

 • prace zgłoszone w Konkursie będą mogły być wykorzystywane przez Organizatora do późniejszych niekomercyjnych (nieodpłatnych) publikacji, uwzględniając przy tym nazwisko autor
 • 5

Zasady przyznawania nagród

 • O podziale nagród zadecyduje kompetentne Jury powołane przez Organizatora.
 • Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe oraz nagrodę specjalną za utwory związane z G miną Ł o so sina Do lną i z ie mią ło so s ińską o łącznej wartości 3000 PLN jak również wręczona zostanie złota statuetka wykonana przez miejscowego artystę rzeźbiarza Pana Mariana Pajor
 • Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

 

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 1 października 2020 r. podczas Gminnego Dnia Nauczyciela w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Organizatorzy zastrzegają, że termin podsumowania może ulec zmianie.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o szczegółach telefonicznie i drogą elektroniczną.
 • Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę (upoważnienie pisemne) w dniu ogłoszenia wynikó
 • Nagrody nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu nie są wysyłane pocztą i przechodzą na rzecz Organizatora.
 • Osoby przysyłające zestawy złożone z więcej niż 3 wierszy, opatrzone pełnymi

danymi zamiast godła oraz zawierające niepełne dane osobowe nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

 • Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkurs
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałó
 • 6

Dane osobowe

 • Osoba, biorąca udział w Konkursie oświadcza, że:
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celu przygotowania publikacji promujących Gminę Łososina Dolna i jej atrakcje turystyczne zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
 • wyraża zgodę na: podanie imienia i nazwiska w momencie przekazania do wiadomości publicznej informacji o zwycięzcy Konkursu na stronie internetowej Gminy Łososina Dolna, Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz na profilach Facebook
 • Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu, zmiany i odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 400
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia osób nagrodzonych i realizacji wydania nagró Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie
 • 7

Postanowienia końcowe:

 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania Konkursu, uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

 • Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać   pod numerem tel.

184448078 lub kierować pytania na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

>>> Regulamin do pobrania w formacie PDF  <<<