1

Szanowni Państwo!

Już po raz 36 Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu jest organizatorem Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. Swoim zasięgiem Festiwal obejmuje całe województwo małopolskie a jego głównym założeniem jest prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, pracujących w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury.


R E G U L A M I N
1. ORGANIZATOR: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4482610, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.mcksokol.pl
2. CELE
a. stworzenie amatorskim zespołom teatralnym możliwość konfrontacji, wzajemnej edukacji teatralnej i wymiany doświadczeń,
b. prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z województwa małopolskiego,
c. promocja wychowania estetycznego dzieci i młodzieży przez teatr,
d. poszerzanie wyobraźni i wrażliwości dzieci i młodzieży, a także nauczycieli-instruktorów,
e. inspiracja kreatywnych poszukiwań formalnych, repertuarowych i inscenizacyjnych.
3. Termin realizacji Festiwalu: 15-17 czerwca 2021 r.
4. Adresatami Festiwalu są dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne skupiające członków do 16 roku życia, które działają na terenie województwa małopolskiego.
5. W Festiwalu mogą brać udział zespoły prezentujące spektakle w dowolnej formie teatralnej, z wyłączeniem zespołów obrzędowych.
6. Festiwal realizowany jest w formule konkursu oraz przeglądu i obejmuje: kwalifikacje do udziału na podstawie nagrań audiowizualnych, finałowe prezentacje spektakli na scenie widowiskowej sali im. L. Lipińskiego MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, ocenę Komisji Artystycznej - przyznanie Grand Prix oraz naród specjalnych.
7. ZGŁOSZENIA
a. warunkiem udziału w Festiwalu jest dostarczenie do siedziby organizatora do dnia 18 maja 2021 r. nagrania spektaklu wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia (oryginał lub skan) oraz do 3 zdjęć ze spektaklu wraz z imieniem i nazwiskiem ich autora (służących do działań promocyjnych) na adres:
• Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz (na dowolnym nośniku elektronicznym typu CD, DVD, pendrive)
lub
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako plik formatu MP4 lub AVI przesłany za pomocą wybranej platformy do przesyłania danych jak wetransfer.com, transferxl.com lub Dysk Google - drive.google.com)
b. spektakl teatralny powinien zostać zarejestrowany w planie ogólnym bez zbliżeń, najazdów, kadrowania obrazu, zabiegów operatorskich i montażowych
c. organizator nie zwraca nadesłanych materiałów
d. organizator poprzez pocztę elektroniczną - na wskazany w karcie zgłoszenia adres e-mail - potwierdzi wpływ kompletnych, umożliwiających kwalifikację materiałów oraz informować będzie uczestników o przebiegu poszczególnych etapów wydarzenia
e. zgłoszenie się do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
2
8. Preferowany czas trwania spektaklu do 30 minut. Maksymalnie do ok. 40 minut.
9. Zgłoszone do udziału w Festiwalu spektakle teatralne zostaną ocenione przez JURY - powołane przez organizatora, które zakwalifikuje najciekawsze realizacje teatralne do udziału w spotkaniu finałowym 36. BAJDURKA 2021 w Nowym Sączu.
10. O zakwalifikowaniu do spotkania finałowego Festiwalu zespoły zostaną poinformowane najpóźniej do dnia 31 maja 2021 r.
PRZEBIEG SPOTKANIA FINAŁOWEGO W NOWYM SĄCZU:
11. Każdy prezentujący się na spotkaniu finałowym spektakl będzie oceniany przez Komisję Artystyczną, która przyzna nagrody: Grand Prix 36. BAJDURKA 2021 oraz nagrody specjalne - gratyfikowane dyplomami i nagrodami finansowymi. Ostateczna ilość i rodzaj przyznanych nagród będzie zależne od zgłoszonych i zakwalifikowanych spektakli. W Festiwalu nie obowiązuje podział na kategorie, niemniej jednak przy ocenie spektakli Komisja Artystyczna brać będzie pod uwagę w szczególności wiek uczestników w poszczególnych zespołach.
12. Ponadto każdy zakwalifikowany do spotkania finałowego zespół, który zaprezentuje się w Nowym Sączu - otrzyma nagrody gwarantowane: dyplom, statuetkę, nagrodę finansową oraz upominki rzeczowe.
13. Organizator zapewni odpowiednie warunki udziału w wydarzeniu, z uwzględnieniem zakazów i nakazów wynikających z panującej epidemii. Jeśli będzie taka możliwość zapewni uczestnikom Festiwalu poczęstunek. Koszty podróży i ewentualnego ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca.
14. Prezentacje zespołów będą mieć charakter otwarty dla publiczności i będą rejestrowane cyfrowo. Wszystkie zespoły otrzymają płytę DVD z nagranym spektaklem. Ponadto organizator bierze pod uwagę ograniczoną czasowo prezentację nagranych na spotkaniu finałowym w Nowym Sączu spektakli w sieci, jak również transmisję wydarzenia online.
15. Przebieg tegorocznej edycji Festiwalu BAJDUREK odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii koronawirusa SARS CoV-2. W związku z tym organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji założeń regulaminowych i warunków realizacji Festiwalu - zwłaszcza w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów.
16. Ponadto organizator zastrzega również, że w momencie braku możliwości przeprowadzenia wydarzenia w wersji stacjonarnej na żywo - możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia Festiwalu i rozdysponowania nagród na podstawie nagrań nadesłanych na etapie kwalifikacji.
17. WIZERUNEK, PRAWA AUTORSKIE, RODO
a. zespoły zgłaszają do udziału w Festiwalu spektakle, do których mają pełne prawo rozporządzania, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i praw osobistych,
b. zgłaszający spektakl do udziału w Festiwalu oświadcza, że osoby występujące i utrwalone w spektaklu wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku,
c. zgłaszający ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec organizatora, a powstałych z związku ze spektaklem zgłoszonym do Festiwalu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej,
d. uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas 36. Festiwalu Teatrów
3
Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu, w celu wykorzystania ich przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
• utrwalania (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video,
• zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
• wprowadzenia do obrotu,
• wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
• publicznego odtwarzania, wyświetlania,
• najmu i dzierżawy,
• nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji,
e. uczestnicy Festiwalu udzielają organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych w związku z udziałem w wydarzeniu,
f. uczestnicy podają organizatorowi dane osobowe w związku z udziałem w Festiwalu dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz prowadzonej działalności kulturalnej i promocyjnej MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, w tym w celu umieszczania ich na stronie internetowej MCK SOKÓŁ,
g. administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ z siedzibą w Nowym Sączu, tel. 18 4482610, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
h. dane osobowe mogą być przetwarzane i udostępniane odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Sanitarnej, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez MCK SOKÓŁ w Nowy Sączu znajdują się pod adresem http://mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych oraz w siedzibie administratora.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
19. Informacji dotyczących Festiwalu udziela Małgorzata Mikulska | Sekcja Animacji Kultury i Wydarzeń, tel. 18 4482656, 18 4482610 (sekretariat) - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
_______________________________________________________________________________________

 

Do pobrania:

>>> Karta zgłoszenia <<<

>>> Regulamin <<<