Inauguracja
Roku Akademickiego RUTW

6 października7981

 

Gaudeamus Igitur po raz dziewiąty

W poniedziałek 6 października br. Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki . Refleksji nad tym co się na przestrzeni tych lat zmieniło, jakie są główne założenia dokumentu Polityka Senioralna Państwa w latach 2014-2020, jak wygląda w praktyce realizacja tych założeń- poświęcono pierwszą część spotkania. W drugiej części mówiliśmy o dotychczasowych dokonaniach Uniwersytetu i o planach na rok 2014-2015.Dziś misją Stowarzyszeń UTW nie jest tylko edukacja, to także integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, działalność prozdrowotna i aktywizacja społeczna. Wszystko po to, by zmienić stereotypy, budować w samych seniorach i w innych grupach pokoleniowych wizerunek człowieka starszego jako aktywnego, samodzielnego, pełnoprawnego członka społeczeństwa. Priorytetem działań RUTW w roku 2014-2015 będą: profesjonalizm, budowanie roli opiniotwórczej w społeczności lokalnej, partnerstwo (współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, z jednostkami samorządu terytorialnego).

Bogata oferta programowa Rabczańskiego Uniwersytetu przyciąga coraz więcej seniorów (obecnie 117 członków). Najważniejsze zadania na rok akademicki 2014-2015 to oprócz koordynacji dotychczasowych zajęć edukacyjnych, aktywizujących, integracyjnych i działań na rzecz lokalnej społeczności, jubileusz uczelnianego chóru Cantabile (w listopadzie br.), organizacja II Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu, organizacja V Otwartych Dni Seniorów w Rabce-Zdroju (czerwiec 2015).

Kilka miesięcy temu, po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o Samorządzie – w której znalazł się zapis cyt. „1.Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. 2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.
3.Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
4.Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.-
Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku wystąpiło do Rady Miejskiej z wnioskiem o utworzenie Rady Seniorów.

3 października br. na spotkaniu fokusowym poświęconym temu zagadnieniu, w obecności przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Górnickiej – Orzeł , prezesi czterech seniorskich organizacji: Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów, Związku Kombatantów i byłych więźniów Politycznych, Sekcji Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyrazili wolę utworzenia w Rabce-Zdroju Rady Seniorów. Mamy nadzieję, że rozpocznie ona działalność dla dobra całego pokolenia ludzi starszych jeszcze w tym roku.

 

 

 

Fot. Jan Ciepliński