UCHWAŁA NR XXXIII/293/21
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury- Miejski Ośrodek Kultury w Rabce oraz nadania jej Statutu, a także zmiany Uchwały Nr XXII/196/92 Rady Miejskiej w Rabce z dnia 21 lipca 1992 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h w związku z art. 40 ust.2 pkt 2 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm .) w związku art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity : Dz. U. z 2020r, poz. 194 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 201O r. o sporcie (t.j. Dz.U.2020.1133), Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

  1. Miejski Ośrodek Kultury w Rabce otrzymuje nazwę: "Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju".
  2. Dokonuje się zmiany brzmienia 1 Uchwały Nr XXII/196/92 Rady Miejskiej z dnia 21 lipca 1992 roku, który otrzymuje brzmienie: ,.§ 1. Powołuje Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju jako gminną, samorządową , samodzielną instytucję kultury.".

§ 2

Nadaje się Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju Statut stanowiący załącznik nr 1do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Rabki-Zdroju .

§ 4

  1. Traci moc Uchwała nr XXXII/271/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju.
  2. Traci moc Uchwała nr XLIII/290/13 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                 Michał Skowron