Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr5/2020

Dyrektora MOK

REGULAMIN AMFITEATRU ul. Chopina 17

na podstawie wytycznych

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 1. Koordynatorem do spraw zdrowotnych i zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu jest Dyrektor MOK.
 2. Na widowni amfiteatru – miejsca siedzące, może przebywać jednocześnie maksymalnie 425 osób. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
  Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
  a/ uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
  b/jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 3. Przy zajęciu miejsc stojących obowiązuje zachowanie 1,5 metra odległości.
 4. W kolejce do kasy biletowej zachowuje się dystans 2 metrów.
 5. Organizator wydarzenia/wynajmujący/uczestnik ma obowiązek poinformować koordynatora o stanie zdrowia. Jakiekolwiek symptomy chorobowe wykluczają  z uczestnictwa i pobycie na terenie amfiteatru.
 6. Uczestnik imprezy ma obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu na obiekt amfiteatru oraz posiadania materiałów ochrony osobistej.
 7. Widzowie zobowiązani są do uczestnictwa w wydarzeniu w maseczce lub w innym materiale ochrony osobistej zakrywając usta i nos.
 8. Publiczność może być usytuowana w odległości minimum 2 mod sceny/artystów, w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów.
 9. W garderobach i toaletach są dostępne środki do dezynfekcji;
 10. Działania artystyczne na scenie i na terenie amfiteatru, o ile to możliwe, mogą być prowadzone z zachowaniem odległości 1,5 metra.
 11. Dopuszcza się na terenie amfiteatru wprowadzenie stoisk sprzedażowych przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 metra. Konfekcja na stoiskach dostępna bez możliwości przymierzania.
 12. Rozejście się publiczności po wydarzeniu odbywa się trzema wyjściami pod kontrolą obsługi imprezy, w miarę możliwości rozejście publiczności odbywa się grupami/sekcjami , np. najpierw ludzie starsi
 13. Organizator wydarzenia/wynajmujący jest zobowiązany zebrać dane osobowei kontaktowe uczestników wydarzenia, które umożliwią kontakt z uczestnikiem, lista uczestnictwa winna zawierać: imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail, podpis. Dane będą przechowywane przez organizatora/wynajmującego przez 14 dni.
 14. Organizator/wynajmujący ma obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 15. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 16. Organizator/wynajmującyponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników i jest zobowiązany poinformować uczestników, że udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją ww. Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
 17. Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2020 r.