Słupy ogłoszeniowe

Regulamin umieszczania ogłoszeń i reklam
na słupach ogłoszeniowych
na terenie Rabki-Zdroju

', '

§ 1

 1. Administratorem słupów ogłoszeniowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju.
 2. Miejski Ośrodek Kultury jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych.

§ 2

 1. Umieszczanie materiałów informacyjnych lub reklamowych na słupach ogłoszeniowych jest odpłatne.

 2. Słupy ogłoszeniowe są oznaczone informacją o administratorze wraz z danymi kontaktowymi.

 3. Słupy ogłoszeniowe usytuowane są:
  - na deptaku k/fontanny,
  - na placu „Pod Grzybkiem” w parku zdrojowym;
  - k/ tężni w parku zdrojowym;
  - na Placu św. Mikołaja
  - na placu targowym ul. Rynek

 1. Wszelkie materiały informacyjne mogą być umieszczane na słupach ogłoszeniowych wyłącznie odpłatnie za zgodą administratora.

 2. Wysokość opłat za wywieszanie materiałów informacyjnych na słupach reguluje cennik, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępny w siedzibie administratora oraz na stronie internetowej www.mok.rabka.pl

 3. Administrator może zwolnić z odpłatności za ekspozycję plakatów informujących o działaniach charytatywnych oraz miejskie jednostki organizacyjne pod warunkiem, że są to imprezy niekomercyjne. Plakatowania następuje zgodnie z zasadami wynikającymi  z § 3.

§ 3

 1. O miejscu plakatowania ogłoszeń i reklam na słupie ogłoszeniowym, decyduje kolejność przyjęcia zleceń.

 2. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu ekspozycji reklamy na słupach ogłoszeniowych.

 3. Rezerwacja terminów i miejsc ekspozycji reklam przyjmowana jest w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Chopina 17 , a następnie potwierdzona pisemnym zleceniem wysłanym przez Zleceniodawcę na adres 34-700 Rabka-Zdrój ul. Chopina 17 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 4

 1. Plakaty przeznaczone do umieszczenia na słupach ogłoszeniowych powinny być dostarczone do siedziby administratora, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Nie później jednak, niż na trzy dni przed planowaną ekspozycją reklamy lub ogłoszenia na słupie ogłoszeniowym.

 2. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia plakatów w ilości o 10 % większej niż ilość wskazana w zleceniu (na wypadek przypadkowego zniszczenia plakatu w trakcie ekspozycji).

 3. W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiału powierzonego, administrator uzupełni bezpłatnie braki materiałami powierzonymi przez Zleceniodawcę.

 4. Materiały informacyjne lub reklamowe na słupach ogłoszeniowych rozwieszają i usuwają pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury.

 5. W szczególnych przypadkach określonych stosownym zapisem w umowie Zleceniodawca może sam dokonać naklejenia plakatów na wynajęty słup ogłoszeniowy.

 6. Plakaty niewykorzystane, pozostawione przez Zleceniodawcę i nie odebrane w ciągu 3 dni od dnia zakończenia ekspozycji przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury.

§ 5

 1. W przypadku bezumownego korzystania ze słupów ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów, ogłoszeń i reklam) administrator słupów ma prawo bez poinformowania właściciela materiału reklamowego do jego natychmiastowego usunięcia.

 2. Samowolne naklejanie plakatów, ogłoszeń, afiszy, apeli, ulotek, napisów lub rysunków, stanowi wykroczenie, które podlega karze zgodnie z art. 63a Kodeksu wykroczeń.

 3. Za samowolne rozklejenie plakatów do odpowiedzialności będą pociągani w pierwszej kolejności ich właściciele, a jeżeli nie będzie możliwe ustalenie ich tożsamości, właściciele produktu lub usługi reklamowanej na plakacie, którzy zobowiązani są do naprawienia szkody i wniesienia dodatkowej opłaty określonej w cenniku.

 4. W przypadku zniszczenia ekspozycji, administrator będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za treść, za dopisywanie treści lub informacji przez osoby trzecie oraz za stan reklam i ogłoszeń (uszkodzenie, niszczenie, zaklejanie, zrywanie, malowanie, rysowanie, itp.) wywieszonych materiałów.

§ 7

 1. Administrujący słupami ogłoszeniowymi może odmówić wywieszania ogłoszeń, reklam w przypadku:

 • braku miejsca reklamowego na słupach,

 • kiedy treść ogłoszeń będzie zawierać treści powszechnie uważane za obraźliwe, bądź będzie naruszać dobra osobiste innych osób.

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość opóźnienia wykonania zlecenia w przypadku:
 • złych warunków atmosferycznych (mróz, silne deszcze i wiatry),
 • nieterminowego dostarczenia plakatów przez Zleceniodawcę.

§ 8

W przypadkach spornych, szczególnych i nie uregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu ostateczną interpretację jego zapisów oraz decyzje w niezbędnym zakresie podejmuje Administrator.

§ 9

Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2016 roku.

 

CENNIK OPŁAT ZA WYWIESZANIE REKLAMY/OGŁOSZEŃ (format doc)

 CENNIK OPŁAT ZA WYWIESZANIE REKLAMY/OGŁOSZEŃ (format pdf)