Załącznik do uchwały Nr XXXIII/293/21
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 31 marca 2021 r.

STATUT

CENTRUM KULTURY, SPORTU i PROMOCJI
w RABCE-ZDROJU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Gminna instytucja kultury o nazwie Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce- Zdroju jest utworzona na mocy zmienionej uchwały nr XXIV/196/92 Rady Miasta w Rabce z dnia 21 lipca 1992r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce.

2. Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce - Zdroju, zwany dalej w skrócie. CKSiP" - jest gminną, samorządową, samodzielną instytucją kultury, która działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

5) ustawy z dnia 26 lipca 1998r. o finansach publicznych,

6) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

7) uchwały nr XXII/196/92 Rady Miasta w Rabce z dnia 21 lipca 1992r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce z póź. zm.

8) postanowień niniejszego Statutu.

9) innych przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury.

§ 2.

1. CKSiP jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno - finansowym, nadzorowaną przez Organizatora, którym jest Gmina Rabka-Zdrój.

2. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, funkcje organizatora nad instytucją kultury wykonuje Burmistrz Rabki-Zdroju.

§3.

CKSiP posiada osobowość prawną, status samodzielnej jednostki organizacyjnej jest wpisany do księgi rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatora.

§4.

1. Siedzibą CKSiP jest Miasto Rabka-Zdrój ul. Chopina 17, a terenem działania jest Gmina Rabka-Zdrój.
2. CKSiP może również działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

§ 5.

1. CKSiP używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby ul. Chopina 17, 34-700
Rabka-Zdrój, NIP, nr telefonu i nr faks-u.
2. CKSiP może posiadać znak graficzny (logo).
3. CKSiP może używać nazwy skróconej.


Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 6.

1. CKSiP prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sportu oraz promocji gminy.

2. Podstawowym celem CKSiP jest wspieranie naturalnych dążeń społeczności lokalnych do udziału w życiu kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym oraz współdziałanie z tymi społecznościami w organizowaniu rozrywki i wypoczynku na obszarze gminy Rabka-Zdrój jak również proponowanie form zagospodarowania czasu wolnego, pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

§ 7.

 

1. Do podstawowych zadań CKSiP należy:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej skierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych,
2) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców Gminy Rabka-Zdrój, oraz tworzenie warunków do ich zaspokajania,
3) tworzenie ofert i warunków umożliwiających kulturalne wykorzystanie czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Rabka-Zdrój,
4) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji,
5) podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych,
6) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
7) realizacja seansów filmowych, promocja sztuki i twórczości filmowej, współpraca z branżą kinematograficzną,
8) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
9) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
10) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego,
11) rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych,
12) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,
13) prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej,
14) wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych i sportowych mieszkańców,
15) współdziałanie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
16) realizowanie działań profilaktycznych poprzez kulturę, sport i rekreację,
17) wdrażanie nowoczesnych systemów informacji w celu szybkiego i łatwego dostępu do korzystania ze środków masowej komunikacji,
18) inicjowanie i realizacja wszelkich form informacyjnych i reklamowych służących promocji i rozwojowi gminy,
19) promocja walorów turystycznych i historycznych Gminy Rabka-Zdrój,
20) prowadzenie działań z zakresu zachowań proekologicznych,
21) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i stowarzyszeniami w zakresie kultury i sportu,
22) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

2. Zadania określone w ust. 1, CKSiP realizuje poprzez:

 

1) prowadzenie sekcji artystycznych i sportowych,
2) organizację imprez kulturalno-sportowych mających na celu popularyzację celów statutowych, a w szczególności : wieczorów literackich, koncertów, przeglądów, festiwali, rajdów, wycieczek, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki i sportu oraz cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych,
3) organizacje wypoczynku letniego i zimowego,
4) utrzymywanie i udostępnianie bazy kulturalnej i administrowanych obiektów sportowych,
5) popularyzację i rozwijanie różnorodnych form aktywności sportowej i edukacji kulturalnej,
6) organizację zajęć i zawodów sportowych,
7) świadczenie usług z zakresu obsługi imprez okolicznościowych, zabaw, nagłośnień imprez itp.
8) dążenie do rozbudowy i unowocześniania bazy materialno-technicznej służącej do prowadzenia działalności statutowej,
9) współpracę ze środowiskami twórczymi, instytucjami kultury, instytucjami turystycznymi, sportowymi, szkołami, stowarzyszeniami,związkamiemerytówiinnymiorganizacjamipozarządowymi,
10) upowszechnianie turystyki regionalnej oraz promocje walorów turystycznych gminy Rabka-Zdrój.

3. CKSiP może prowadzić działalność dodatkową, która uzupełnia podstawową działalność kulturalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz pokrywanie kosztów bieżącej działalności, w szczególności polegającej na:

1) wynajmie i dzierżawie pomieszczeń oraz innych nieruchomości gminy Rabka-Zdrój będących w jej administrowaniu na cele kulturalne, sportowe, handlowe i usługowe, oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,

2) prowadzeniu działalności wydawniczej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej, plastycznej, reklamowej, marketingowej, gastronomicznej, szkoleniowej, rozrywkowej, sportowej, hobbistycznej, naukowej, sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego, rękodzieła ludowego, materiałów promocyjnych

3) organizowaniu na zlecenie innych podmiotów imprez rozrywkowych i kulturalno-sportowych,

4) prowadzeniu kina "Śnieżka",

5) sprzedaży biletów i karnetów,

6) prowadzeniu innej działalności usługowej ze sfery kultury, sportu i promocji.

4. Działalność o której mowa w ust. 3 nie może kolidować z realizacją podstawowych zadań statutowych.
5. CKSiP ma prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach i związkach.
6. CKSiP może przystąpić do organizacji krajowych i międzynarodowych o ile ich cele działalności są zbieżne z jego celami działania.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 8.

1. CKSiP zarządza Dyrektor CKSiP, który organizuje działalność instytucji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

2. Dyrektora CKSiP powołuje na czas określony i odwołuje Burmistrz Rabki-Zdroju.

3. Dyrektor CKSiP może być wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Rabki-Zdroju w drodze zarządzenia.

5. Burmistrz Rabki-Zdroju może powierzyć zarządzanie instytucją osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 3. Do osoby, której powierzono zarządzanie instytucją stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

6. Burmistrz Rabki-Zdroju wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§9.

Do zakresu działania Dyrektora należy, w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością,
2) organizowanie działalności CKSiP w sposób zgodny z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej,
3) reprezentowanie CKSiP na zewnątrz,
4) zarządzanie i szczególną dbałość o majątek CKSiP,
5) wykonywanie zadań przewidzianych w prawie pracy dla pracodawcy,
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
7) ustalenie rocznego planu działalności i rocznego planu finansowego,
8) nadzór nad prowadzoną księgowością CKSiP,
9) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
10) prowadzenie inwentaryzacji mienia CKSiP w terminie określonym w przepisach prawa,
11) występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych w ramach środków określonych w budżecie gminy,
12) nadawanie regulaminu organizacyjnego CKSiP z zachowaniem trybu przewidzianego w ustawie.

§ 10.

1. W strukturze CKSiP nie przewiduje się utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu CKSiP upoważniony jest Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.
3. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§11.

Organem doradczym CKSiP jest Społeczna Rada Programowa.

§ 12.

Członków Społecznej Rady Programowej powołuje Burmistrz Rabki-Zdroju na wniosek dyrektora CKSiP.

Rozdział 4.
Określenie źródeł finansowania

§ 13.

1. Działalność statutowa CKSiP finansowana jest z budżetu Gminy Rabka-Zdrój oraz źródeł wskazanych w §14
2. Roczny plan finansowy może być aktualizowany przez Dyrektora CKSiP w ciągu roku budżetowego.
3. Dyrektor CKSiP odpowiada za gospodarkę finansową, w tym za przestrzeganie dyscypliny finansów
publicznych, Prawa Zamówień Publicznych oraz za rachunkowość i sprawozdawczość.
4. Dyrektor CKSiP składa Burmistrzowi Rabki-Zdroju w terminie ustawowym roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej za rok ubiegły.

 

§ 14.

1. Środki finansowe na działalność CKSiP pochodzą z:

1) budżetu gminy,
2) dochodów własnych,
3) wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,
4) darowizn otrzymanych od osób prawnych i fizycznych,
5) środków z europejskich i krajowych funduszy.

 

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność "CKSiP" ustala Rada Miejska w Rabce-Zdroju po zasięgnięciu opinii właściwych komisji.

 

3. CKSiP może prowadzić także inną niż kulturalną działalność, polegająca na wynajmie i dzierżawie składników majątkowych oraz świadczeniu usług reklamowych, w zakresie zgodnym z jej działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

 

4. CKSiP tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15.

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.