Konkurs

 

Szanowni Państwo!

Wzorem lat ubiegłych, pragnąc docenić bezinteresowność i społeczne zaangażowanie mieszkańców Małopolski, ogłoszony został konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”. Wyróżnienia te są wyrazem naszej wdzięczności za bycie przyjacielem drugiego człowieka, godnym naśladowania „cichym bohaterem”. To także forma podziękowań za niezwykle satysfakcjonujacą, ale zarazem wymagającą pracę oraz wsparcie i poświęcenie dla potrzebujących.

Z wielką przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zgłaszania kandydatur do Nagrody „Amicus Hominum”, która daje możliwość docenienia osób społecznie zaangażowanych w trzech kategoriach:

  • AMICUS HOMINUM – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA za całokształt bezinteresownej działalności społecznej, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym, w tym m.in.: aktywne zaangażowanie w inicjatywy charytatywne, społeczne, kulturalne, sportowe, ekologiczne lub obywatelskie, walkę z nierównościami i wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans edukacyjnych i zdrowotnych, zmianę rzeczywistości społecznej oraz budowę kultury społecznej.
  • AMICUS HOMINUM – INICJATYWA MŁODYCH za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym młodzieżowe
    i szkolne koła wolontariatu (11-26 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu.
  • AMICUS HOMINUM – ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE za działalność prowadzoną na rzecz innych przez osoby z otoczenia biznesu, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze
    i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na rzeczywistość gospodarczą oraz społeczną, w tym za wsparcie finansowe udzielane osobom, podmiotom lub inicjatywom, a także dla tych którzy przyczynili się do rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego w swojej firmie.

Nominacja do nagrody „Amicus Hominum”, to również okazja, by podziękować
i wyróżnić tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą i zaangażowaniem walczyli o ludzkie życia w czasie pandemii COVID-19 oraz tych, którzy pomagają potrzebującym z Ukrainy. Praca wolontariuszy – od pierwszych dni wojny w Ukrainie – jest nieoceniona. To właśnie wolontariusze są najczęściej pierwszym punktem kontaktowym, udzielając pomocy uchodźcom wojennym, w tym zapewniając podstawowe potrzeby, tj. żywność, środki higieniczne czy noclegi. Doceńmy wspólnie po raz kolejny wysiłek Małopolan w czynieniu dobra!

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Nagrody upływa w dniu 29 lipca 2022 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. (12) 616 09 82.

Jednocześnie uprzejmię proszę o rozpowszechnienie informacji o trwajacym naborze do Nagrody „Amicus Hominum” możliwie szerokiemu gronu współpracujących z Państwem instytucji oraz organizacji pozarządowych.

 

Z wyrazami szacunku